All for Joomla All for Webmasters

En Popüler

Adana Havalimanı'dan Osmaniye Servis Osmaniye den Adana Havalimanı'a Servis

Erzurum Uzundere İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

TanıtımFavorilere Ekle
0.00 (0 Yorum)

Firma Hakkinda

Erzurum Uzundere İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

Adres ve Telefon Bilgileri:

Adres :Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Başkanlığı Halis Özsoy Cad Hükümet Konağı zemin kat. Uzundere/Erzurum
Tel.: 0442 791 31 43
Faks: 0442 791 31 43
E-Posta :uzundere_

Uzundere İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Erzurum ili Uzundere ilçesin de yer almaktadır Vakıflar ve Dernekler

sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Uzundere İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 nasıl ulaşabileceğinizi haritamızda ve Yol tarifini tıklayabilir veya

haritadaki konumunu görebilir veya  telefon numaralarından 

Erzurum Uzundere İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 

ulaşabilirsiniz.

S.Y.D.V. Uygulama Yönergesi

UZUNDERE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI UYGULAMA YÖNERGESİ     

  AMAÇ           : 

MADDE        1- Bu yönetmelik , 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı

Teşvik Kanununa göre kurulmuş olan Uzundere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

gelirlerinin;  Kanununun 2. Maddesi ile Vakıf  Senedinin 3. Maddesindeki amaçlar doğrultusunda,

sosyal güvenlikten mahrum, fakir ve muhtaç vatandaşlara yardım dağıtımının esasları ile

diğer hususları tespit etmek için düzenlenmiştir.   

  KAPSAM      : 

MADDE 2- Vakfın Faaliyetleri sadece Uzundere İlçe Merkezi ve Mahallelerini içine alacaktır.

İlçe sınırlarında ikamet edenler vakıftan yararlanabilirler.   

  VAKFIN ORGANLARI    :            

  MADDE 3- Vakıf Organları   

 a)      Vakıf Başkanı 

 b)      Mütevelli Heyeti'dir   

 a)      Vakıf Başkanı      : vakfın Mütevelli Heyetinin Başkanı Mülki İdare Amiridir. 

b)      Mütevelli Heyeti  : Belediye Başkanı, Malmüdürü, Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Grup Başkanı,

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü,Müftü ile her faaliyet dönemi için muhtarların kendi

aralarından seçecekleri 2 muhtar üye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Başkanlığının seçeceği 2 üye ve ilçede yardım amaçlı faaliyet gösteren Sivil Toplum

kuruluşlarının kendi aralarından seçeceği 1 üye olmak üzere toplam 12 kişi Vakfın Mütevelli Heyetini teşkil eder.   

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ       : 

MADDE 4- Mütevelli Heyeti Vakfı yönetim ve temsile yetkili organdır. Bu sebeple Vakfın

amaçlarının gerçekleşmesi için gereken tedbir ve kararları almaya yetkili ve görevlidir.

Mütevelli Heyeti ayrıca aşağıda belirtilen işleri de yapmak ve uygulamak görev ve yetkisine sahiptir. 

a)      Görev alanı içerisinde fakrü zarurete düşmüş ve muhtaç durumda olan kişilerin ve Envanterini Hazırlamak. 

b)      Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması

halinde topluma faydalı Hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek

kişilerin müracaatlarını değerlendirmek, onlara gerekli yardımı yapmak ve yardım sonrası takip etmek. 

 c)      Bu kişilerin sağlık ve tedavi giderlerini karşılamak ve bunun için sağlık kuruluşları ile işbirliği yapmak. 

d)     Mahalli şartlara uygun olarak,  Vakıf Gelirlerinin dağıtımının usul ve esasları ile yardım miktarlarını tespit etmek. 

e)      Bilanço, gelir-gider hesabı, çalışma raporu, bütçe ve yıllık programları hazırlamak. 

f)       Vakıf işlerinde uygulanacak prensipleri tespit etmek ve Vakfın amacına ulaşabilmesi için gerekli Kararları almak. 

g)      Vakfın amacına ulaşabilmesini sağlamak üzere bağış yapılmasını teşvik etmek ve bunları

kabul etmek, Vakfa menkul, gayrimenkul mal almak ve satmak, bunları işletmek ve mevcut

gelirin artması hususunda her nevi kararları almak. 

 h)      Vakıf personel ihtiyacı ve kadrosu tespit ve tayin etmek, bunlara ödenecek ücretleri

belirlemek ve gerektiğinde iş akdi ve ilgili mevzuattaki sebeplere binaen görevlerine son vermek.             

i)Vakfın amacının gerçekleşmesi için sağlık ve sosyal yardım tesisleri kurmak, işletmek ve işlettirmek                 

VAKIF MÜDÜRÜ-VAKIF SEKRETERİ-SAYMANI :             

MADDE 5- Vakıf Müdürü-Vakıf Saymanı-Sekreteri Vakfın iş ve işlemlerini ilgili mevzuat,

genelge ve emirler çerçevesinde yürüten ve yılda bir yapılan iş akdiyle çalışan birinci derecede sorumlu 

Vakıf Müdürü- Vakıf Saymanı-Sekreteridir.             

Vakıf Müdürü-Vakıf Saymanı-Vakıf  Sekreteri diğer personelin 1. Amiridir.             

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTISI                   :             

MADDE 6- Mütevelli Heyeti çoğunlukla (En az çoğunluk 7 kişi olması gerekir ) toplanır

ve çoğunlukla (En az 4 oyla) karar alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki sayılır.               

MADDE 7- Vakıf Mütevelli Heyetinin toplantı gün, yer ve saati ayında tespit edilebilir.

Heyet her zaman Başkanın daveti üzerine toplanır.               

GENEL ESASLAR :             

MADDE 8- Yardımın amacı işsizlik sigorta değildir. Yardımın cinsini, şeklini, miktarını

ve sürekliliğini tayin eden kişinin çalışabilmesine rağmen kurtulamadığı fakru zaruretten kurtulması,

üretken hale geçirebilmesi; çeşitli nedenlerle çalışmayacak durumda olan

muhtaçların korunması ve eğitim-öğretim imkanı sağlanmasıdır.               

MADDE 9- Vakıf, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için muhtaç olanlara,

ayni ve nakdi yardım yapılabileceği gibi sağlık ve sosyal yardım tesisleri kurup işletebilir,

denetimi altında işlettirebilir, sağlık kuruluşlarından protokol yoluyla hizmet alabilir.               

MADDE 10- Bir yanlış beyanın tespiti ortaya çıkmadıkça, yardımların geriye alınması söz konusu değildir.             

MADDE 11- İstisnalar hariç yardım talep edeceklerin, Vakfın kurulduğu ilçe hudutları

içinde ikamet etmeleri esastır. Özellik arz eden veya acil hallerde Mütevelli Heyetçe

belirlenen limitler dahilinde Vakıf Başkanı bu kayıtlara bağlı olmadan yardım kararı alabilir.               

MADDE 12- Yardımın miktarında ihtiyacın karşılanması esastır. Bu konudaki hudut Vakfın imkan durumudur.               

MADDE 13- Aklen malül olup, herhangi bir tedavi kurumuna alınmamış olanlarla,

küçüklere veli, vasi yada kayyumu aracılığı veya Heyet'in takdir edeceği bir

kişi aracılığı ile yardım yapılabilir.               

MADDE 14- Vakfın yardımlarından yararlanmada aksi tespit oluncaya kadar şahsi beyan esastır.               

MADDE 15- Aynı aileden birden fazla kişinin 2022 Sayılı Kanundan yararlanması

halinde bunlardan yalnızca birine yardım yapılır.               

MADDE 16- Bir aileden birden fazla müracaat olması halinde kime yada kimlere

yardım yapılacağı Mütevelli Heyetinin takdirine bağlıdır.               

MADDE 17- Vakıf yardımlarından yararlanmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. 

 a)      Çeşitli nedenlerle fakru zaruret içinde muhtaç durumda bulunmak. 

 b)      Kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak. 

c)      2022 Sayılı Kanun'dan yararlanmakla birlikte fakru zaruret ve muhtaçlık durumu devam etmekte olmak. 

d)     Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin,

Tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçleri kurumca karşılanmamış olmak.                              

MÜRACAAT ŞEKLİ                     :             

MADDE 18- Vakıf Senedinin 3.Maddesinde belirtilen ve diğer yardım almak isteyen kişiler 

Vakıf Başkanlığına bir dilekçe ile başvuracaklardır.             

Sadece kendi mahallelerinde ikamet eden şahıslarla sınırlı olmak şartıyla muhtarlar veya

muhtaç kişilerin komşuları da müracaat edebilirler.               

Okuma yazma bilmeyen yada ama olan kişiler adına velisi yada en yakın akrabası; mahkumlar

ve mahcurlar hakkında vasiler tarafından başvuru formu doldurulur. Form bilgilerinden  dolduran sorumludur.               

Müracaatlar form dilekçe (Ek 1) ile yapılacak ve buna sadece kimlik fotokopisi  eklenecektir.               

Normal dilekçe ile yapılan müracaatlar ve okuma-yazma

bilmeyenlerin başvuruları Vakıf idari personelince form dilekçeye aktarılır.                  

Başkaları tarafından yapılacak müracaatlarda muhtaç kişinin açık adresinin gösterilmesi yeterlidir.

Diğer bilgi ve belgeler Vakıf görevlilerince vatandaşın onurunu kırmayacak şekilde ve topluma 

hissettirilmeden temin edilecektir.               

MÜRACAAT TAHKİKİ   :             

MADDE 19- Önemli olan husus fakir ve muhtaç durumda olan şahısların tespitidir

. Tahkikatlar çok gizli ve güvenilir olmalıdır. Müracaatların tahkikatından emniyet

,  jandarma, muhtar ve diğer kişilerden yararlanılabilir. Gerekli görülürse Tapu,

Maliye Maliye ve Belediyeden araştırma  yapılabilir. Ayrıca tahkikata

görevlendirilmek üzere halk içinden dürüstlüğü ile temayüz etmiş bazı kişiler temsilci olarak seçilebilir.

 Mütevelli Heyet Üyeleri ile yeminli temsilcilerin tahkik ile ilgili olarak yapacakları zorunlu giderler Vakıfça ödenir.               

Tahkikatların şekli müracaatçının durumu ve talebin mahiyetine göre değişebilir.

Tahkikatlarda müracaatçının gelir ve sosyal durumu, maddi varlığı,

2022sayılı kanundan faydalanıp faydalanmadığı, Sosyal güvencesi olup olmadığı,

ailedeki fert sayısı, geçim kaynakları ve muhtaçlık derecesi onurunu

kırmayacak şekilde ve topluma hissettirmeden tespit edilir.              

  DEĞERLENDİRME                      :             

MADDE 20- Tahkikat sonuçları ve müracaatlar Mütevelli Heyetince

değerlendirmeye alınır.Mütevelli Heyeti talep kabul edilmişse 21. Maddedeki

yardım şekillerinden hangisine  göre işlem yapılacağına karar verir.

Değerlendirme ve tespitlere itiraz halinde,heyet kendi üyelerine yeniden tahkikat yaptırır ve varılan sonuca göre kesin kararını verir.               

Değerlendirme toplantısı liste ile yapılır,alınan kararlar özet olarak imza altına alınır.               

HAK SAHİPLERİ             :             

MADDE 21-  Mütevelli Heyeti tarafından kendilerine vakıftan yardım

verilmesini karar verilen şahıslara hak sahibi denir.              

Hak sahipleri sırayla bir deftere kaydedilir. Ayrıca her hak sahibi için bir dosya açılır.

Hak sahibi ile ilgili her şey bu dosyada saklanır.                  

  KODLAMA          :             

MADDE-22 Hak sahipleri defterdeki genel numaradan her mahalle ve köy için

ayrı bir kod numarası verilir. Hak sahipleri ise bulundukları mahalle ve köyde ayrı

bir sıra numarası alırlar. Bu üç numara hak sahibinin sicilini oluşturur.             

  Kodlama mahalle ve köy kodu başta olmak üzere mahalle veya köyde

aldığı sıra numarası ve en sonda genel numara şeklinde yapılır.              

Örnek: Beşeylül Mahallesinin kodu  (11) olsun, bu mahallede hak sahibi olan A (25.)

sırayı işgal ediyor ve genel hak sahipleri defterindeki numarası (305) ise kod

numarası (11-25-305) olacaktır. Bu numara hem hak sahipleri defterine hem

A'nın dosyasına işaret edilecektir.               

YARDIM ŞEKİLLERİ     :             

MADDE 23- Vakıftan yapılacak yardımın şekilleri yardımın mahiyetine ve

ihtiyaca göre değişebilir. Bunlar;             

a)Sürekli Yardım    : Sosyal Güvenlik hakkını kazanamadan ölen köylü,

işçi ve memur gibi çalışanların geride kalan eş ve çocukları ile hiçbir geliri bulunmayan,

çalışamayacak durumdaki yaşlı, güçsüz,kimsesiz hasta ve sakat durumdaki

fakir ve muhtaçlara sürekli yardım yapılabilir. Bunların durumları zaman zaman

gözden geçirilir. Sürekli yardım alanların diğer yardım çeşitlerinden de

yararlandırılması Mütevelli Heyeti kararına bağlıdır.             

b)Ayni Yardımlar     : Geliri olmakla beraber fakruzaruret bulunanlara yiyecek,

giyecek ve yakacak ihtiyaçlarının temini için yapılacak ayni yardımlar.             

c)Sağlık Yardımı        : GSS kapsamında  Sosyal Güvenlik kuruluşlarına tabi

olsa da özürlü vatandaşlar ve 2022 Sayılı Kanun kapsamında yapılamayan sağlık yardımları ile benzer acil yardımlardır.             

d)Geçici Yardım          :Tedavi masraflarını karşılayamayan hastaların tedavisi,

çok kabiliyetli ve başarılı olduğu halde eğitim imkanlarını maddi zorlukları

nedeniyle sürdüremeyen akıllı ve çalışkan çocukların okutulması,

kötü yola düşmüş ancak küçük bir yardımla topluma kazandırılacak kişilere,

sakat ve eski yükümlülere sahip çıkılması ve benzeri haller nedeniyle yapılan yardımdır.            

Eğitim ve öğretim yardımı yapılacak kişilerin seçimi aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak

Vakıf Mütevelli Heyetince yapılır.   -         

Eğitim ve Öğretim yardımı sağlanması halinde, topluma faydalı hale getirebilecek özelliği taşıyanlar. -         

Zeki ve üstün başarılı, özel dallarda kabiliyetli olup, ailesi fakruzaruret

içinde bulunmasından dolayı okullara gönderilemeyenler. -         

Çok zeki olduğu halde köyünde veya gidip gelebileceği yerde okul bulunmayan,

ailesinin fakruzaruret içinde bulunmasından dolayı okuma imkanı sağlanamayanlar.

- Üniversite sınavlarında üstün başarı gösterdiği halde maddi destek olmadan kaydını yaptıramayacak olanlar.

- Yüksek öğretimde başarılı olduğu bir öğrenci olduğu halde maddi desteğe ihtiyacı olanlar.   

  e)İş Kurma Yardımı: Çeşitli sebeplerle kötü yola ve zor duruma düşmüş kişilerle

mahkumiyetini tamamlayarak toplum hayatına geri dönmüş

kişilerin yeniden topluma kazandırılması için yapılan yardımlardır.              

Bu yardımlar, ayrı ayrı değerlendirme yapılarak verilir.

Müracaat eden kişilere iş kurma yanında beceri eğitimi ile iş

temini de yardımın kapsamı içindedir.   

  f)Diğer Yardımlar:  Bu yönergede yer almayan ve Mütevelli Heyeti

Tarafından yapılan değerlendirme sonucu ortaya çıkan yardımlardır.

Her değerlendirme için yapılan yardımın şekli ve miktarı Mütevelli Heyetince tespit edilir.       

GAYRİ ŞAHSİ YARDIM VE GELİR ARTTIRICI FAALİYETLER   

MADDE 24- Vakıf, durumları iş bu yönergeye uyanlar için, aşevleri,

öğrenci yurtları ve misafirhane çalıştırabilir, bu amaçla özel sektörle ortaklık ve işbirliği kurabilir.             

Vakıf gelirlerini nemalandırmak, üretken duruma geçirmek istediğ

i muhtaç kişiler için istihdam yaratmak, iş kurmalarına yardımcı

olduğu kişilerin ürettikleri malları pazarlamak için ortaklıklar kurabilir.

Kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir.   

  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER   MADDE 25- Toplantı yapılamadığı

zamanlarda Başkanlıkça yapılabilecek harcamaların  limiti her yıl Ocak ayında tespit edilir.   

  MADDE 26- Personel İstihdamı çalışma usul ve esasları ile

sicil durumları yönetmelikle düzenlenebilir, özel yönetmelik düzenlenmediği

taktirde disiplin bakımından hizmet akdi hükümleri ile 657 Sayılı Kanunun

125. Maddesinin A, B, E Fıkraları uygulanır. Gerekli hallerde aynı

kanunun 137. Maddesi de uygulanabilir.   

  MADDE 27- Vakıf Bürosunca:   a)  Gelen-Giden evrak defteri.

b)      Hak Sahipleri defteri c)      Toplantı Karar Özetleri Defteri.

d)     Karar Defteri.

e)      Demirbaş Defteri.

f)       Defter-i Kebir

g)      Yevmiye Defteri tutulur. Yeni bir adla defter açılması Mütevelli Heyetince Kararlaştırılır.

Bilgisayar ortamına geçildiğinde defterler ayrıca gözden geçirilir.   

  MADDE 28- Hesap işleri genel muhasebe esasına göre tutulur.   

  MADDE 29- Vakıf Yardımlarından yararlanmak için yalan beyanda

bulunduğunun tespiti halinde kişiler hakkında idari ve cezai soruşturma açılır ve bir daha yardım yapılmaz.   

  MADDE 30- Bu yönergede öngörülmeyen hususlarda Mütevelli Heyetinin taktirine göre karar verilir.   

  MADDE 31- Bu Yönergeyi başkan ve mütevelli Heyeti yürütür.   

  MADDE 32- Bu yönerge Mütevelli Heyetince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.                               

Kaynak:http://uzundere.gov.tr/sydv-uygulama-yonergesi

UZUNDERE  İLÇESİ 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
SIRA NO
 
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)
 
1
 
GIDA YARDIMI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi  

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 

16 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
 
2
 
YAKACAK YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi  

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

       En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,  Ankara İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.

 
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

 16 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

 
 
3
 
BARINMA YARDIMLARI (KİRA)
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi  

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

16 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

 

 
 
4
 
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit)
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi  

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

 
 
 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

16 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
 
5
 
EĞİTİM YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi  

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Öğrenci Belgesi

 

 
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

16 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
 
6
 
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)
 
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

3. Öğrenci Belgesi

4. Çocukların Kimlik Fotokopisi

 

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir. 
 
16 GÜN
 
7
 
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI 
 
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)

3. Çocukların Kimlik Fotokopisi

 

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
16 GÜN
 
8
 
ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)

4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu 

5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge
 
16 GÜN
 
9
 
AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.)
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2  Başvuru Dilekçesi  

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 

4  Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
 
7 GÜN
 
16
 
PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)                       
 
1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

 

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

 

 
 
30 GÜN
 
11
 
PROJE DESTEKLERİ

(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)İ
 
1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

 

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
30 GÜN
 
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve
eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik
kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon
kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için
özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru
yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı
hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri    : İkinci Müracaat Yeri
İsim :Ali ALTUN İsim :Hacı Arslan UZAN
Unvan:Vakıf Müdürü
Unvan:Uzundere  Kaymakamı
Adres :Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Başkanlığı Halis Özsoy Cad Hükümet Konağı zemin kat.
Adres :Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Başkanlığı Halis Özsoy Cad Hükümet Konağı 1. Kat
Tel.: 791 31 43 Tel.: 791 20 04
Faks: 791 31 43 Faks: 791 21 98
E-Posta :uzundere_

E-Posta :

Kaynak:http://uzundere.gov.tr/sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi

Hemen Ara

Yol Tarifi İçin Tıklayınız

İlgili Aramalar:

Uzundere, Uzundere Kaymakamlığı, H. Arslan UZAN,
Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı Tarihçesi,
Başbakanlık Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı,
Sosyal-yardimlasma-ve-DAYANIŞMA-Vakfı Ankara,
Antalya Muratpaşa SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı,
Sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi çalışma saatleri,
PENDİK Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı gelir testi,
Denizli Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı başvuru Kayıt formu,
Sosyal YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA Nedir,
Erzurum, Uzundere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV),
Uzundere kaymakamı kim,
Uzundere Kaymakamlığı Yazı İşleri müdürü,
Uzundere Kaymakamlığı LOGO YARIŞMASI,
Uzundere Kaymakamlığı logo,
Şaban Arda Yazıcı,
Yakutiye Sosyal yardimlasma ve DAYANIŞMA Vakfı,
Narman Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı,
UZUNDERE Kaymakamlığı,
Uzundere, Uzundere kaymakamlığı,
Şaban Arda YAZICI, Uzundere Şelalesi,
Uzundere Belediyesi,
Şaban Arda Yazıcı nereli,
Kaymakamlık olur yazıları,
Uzundere Hükümet Konağı,
Pasinler protokol,
Narman kaymakamliği,
Pasinler eski kaymakamları,
Erzurum Kaymakamlığı,
Uzundere Kaymakamı görevden alındı,
Uzundere ,Uzundere kaymakamlığı,Kemal KARAHAN,
erzurum Uzundere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Uzundere sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı,
Uzundere kaymakamlığı sydv eleman alımı,
Uzundere SOSYAL yardımlaşma VAKFI iletişim,
Narman kaymakamliği,
Pasinler eski kaymakamları,
Pasinler protokol,
PAZARYOLU KAYMAKAMLIĞI,
Kaymakamlık olur yazıları,
Olur Kaymakamlığı,
Ramazan Taşkın Kaymakam,
Erzurum Uzundere SYDV Personel Alım İlanı,
Uzundere İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI,
Uzundere Kaymakamlığı,
ERZURUM Uzundere KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM,
Uzundere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 'Yardımlaşma,
Dayanışma ve Vakfı,
Erzurum Uzundere Kaymakamlığı,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sydv,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı,
Uzundere MEB,
Erzurum Uzundere Köyleri,
Uzundere Haber,
Erzurum Uzundere eski ismi,
Uzundere Kaymakamlığı,
Uzundere kaymakamlığı logo,
Erzurum Kaymakamlığı,
Uzundere SOSYAL yardimlasma,
Uzundere KAYMAKAMLIĞI,
Uzundere Kaymakamlığı,
KÖPRÜKÖY Kaymakamlığı,
PASİNLER MEB,
Uzundere kaymakamlığı logo,
Erzurum Kaymakamlığı,
Uzundere, kaymakamlık,
hasankale, kartol,
patates, lahana,
kale, gala,1048,
Uzundere kaymakamlIğı,
Uzundere ,
Erzurum'un Uzundere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Mütevelli Heyeti muhtar seçimi yapıldı,
Erzurum Uzundere SYDV Geçici 2 İşçi Alacak,
Uzundere SYDV her yıl olduğu gibi eğitim,
nakdi ve kömür yardımlarını yoksul ailelere ulaştırmaya devam ediyor,
Uzundere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
kışın bu soğuk günlerinde öğrencileri unutmayıp, Kaban, Çanta, Çorap,
Uzundere SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI kaydının bilgilerini görüntüle,
telefon numarası, adres, harita ve yön tarifi bilgileri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tek seferlik burs,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı dilekçe örneği,
Sosyal-yardimlasma VAKFI İletişim,
Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı nedir,
Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı Yardımları,
İSTANBUL Sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-Vakfı,
Sosyal-yardimlasma-ve-DAYANIŞMA-Vakfı Ankara,
Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı Başvuru Kayıt Formu doldurulmuş örneği,
Sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma Vakfı personel alımı,
Sosyal yardimlasma nakdi yardım ne kadar,
Uzundere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tel,
Uzundere Sosyal Hizmetler telefon numarası,
Uzundere Kaymakamlığı,
Erzurum Uzundere Sosyal Hizmetler iletişim,
Uzundere , kaymakamlığı, web, site, kaymakamlık,
internet, ilçe, erzurum, haber, resmi, birim,
valilik, kaymakam,
Uzundere SYDV Başkanlığı,
Uzundere Sosyal Hizmetler telefon numarası,
Uzundere Kaymakamlığı,
Erzurum, Uzundere , Sosyal Hizmet Merkezi (SHM),
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV),
Uzundere Sydv'den Vatandaşa Nakti Yardım,
Erzurum Uzundere SYDV personel alım ilanı,
Uzundere SYDV Başkanlığı,
Uzundere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı,
Birlikler - Vakıflar ve Dernekler kategorisine ait olan ve
Uzundere lokasyonunda yer alan
Uzundere SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI kaydı,
Erzurum'un Uzundere ilçesinde Kaymakamlık
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı dar
gelirli dul ve yetim vatandaşlara yardım,
Uzundere SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA VAKFI,
KARAYAZI Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı,
Uzundere KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI iletişim telefon ve adres bilgileri,
Uzundere SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI,
Uzundere Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı,
Uzundere sydv,
Erzurum Uzundere SYDV haberleri ve son dakika Erzurum Uzundere SYDV gelişmeleri,
Erzurum Uzundere ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alım ilanı ,
adres bilgileri,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı,
Aile ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum Uzundere ilçesi SYDV,
Başkanlığı tarafından personel alım ilanı yayınlandı,
Dayanisma Vakfi Firmasının Adres ve Telefon Bilgilerine Sitemizden Ulaşabilirsiniz,
erzurum Uzundere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Erzurum ili Uzundere ilçesinde faaliyet gösteren
Erzurum İli Uzundere İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Erzurum İli Uzundere İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı,
Erzurum Uzundere Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı nasıl ulaşırım? İrtibat bilgileri,
Erzurum Uzundere atananlar,
Erzurum Uzundere ilçesi,
Erzurum Uzundere Kaymakamı kimdir,
ERZURUM Uzundere SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI,
Erzurum Uzundere Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı telefon numarası,
Erzurum Uzundere sydv ile ilgili tüm haberlere, video, fotoğraf ve yorumlar,
erzurum Uzundere sydv,
Erzurum Uzundere ,
Erzurum Kaymakamı kimdir,
Erzurum Kaymakamlığı,
Erzurum nerede,
Erzurum SYDV Personel Alımı 2019,
Erzurum SYDV Personel Alımı 2020,
Erzurum valiliği, içişleri bakanlığı,
Erzurum'un Karayazı ilçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü,
firması Erzurum ili Uzundere ilçesin de yer almaktadır ve firma Birlikler,
haritadaki konumu,
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü,
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
ilçesinde faaliyet gösteren T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz,
ili Uzundere ilçesinde faaliyet gösteren T.C.
İspir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV),
Uzundere Belediyesi Personel Alımı,
Uzundere Belediyesi,
Uzundere Fotoğrafları,
Uzundere haberleri,
Uzundere Ilcesi Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Vakfi,
Uzundere İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Uzundere İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Erzurum,
Uzundere İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Karaçoban,
Uzundere İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Birlikler,
Uzundere ilçesinde kuruluş,
Uzundere KAYMAKAMLIĞI iletişim,
Uzundere Kaymakamlığı Twitter,
Uzundere KAYMAKAMLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü,
Uzundere KAYMAKAMLIĞI,
Uzundere kaymakamliği haberler,
Uzundere MEB,
Uzundere Sayfası,
Uzundere Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Adresi,
Uzundere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Erzurum
Uzundere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Erzurum ili Karayazı
Uzundere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
Uzundere Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Karayazı ,
Uzundere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı,
Uzundere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti,
Uzundere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tel,
Uzundere Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı,
Uzundere Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı,
Uzundere Sosyal yardımlaşma numarası,
Uzundere sydv alımı ile ilgili haberler,
Uzundere sydv iletişim,
Uzundere , Karayazı kaymakamlığı,

Adresi,Haritadaki Yeri

Erzurum/Uzundere, Erzurum
Halis Özsoy Cad Hükümet Konağı zemin kat. Uzundere/Erzurum

Puan

Fiyat
Ürün Durumu
Gönderi

Öne Çıkan Firmalar

Helin Eczanesi
Osmaniye Ensar Giyim

OSMANİYE ENSAR GİYİM

Giyim/Tekstil

Ayrıntıları Gör

Gölmarmara Beyoba Minibüs Seferleri
Gölmarmara Sazoba Minibüs Seferleri
Konya Derebucak İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Gördes Akhisar Minibüs Seferleri
Gördes Salihli Minibüs Seferleri
Zenka Baklavaci Üretim
Zenka Baklavaci Gölcük Şubesi
Zenka Baklavaci İzmit Çarşı Şubesi
Gölmarmara Beyoba Minibüs Seferleri Gölmarmara Beyoba Minibüs Seferleri
Gölmarmara Sazoba Minibüs Seferleri Gölmarmara Sazoba Minibüs Seferleri
Konya Derebucak İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Konya Derebucak İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Gördes Akhisar Minibüs Seferleri Gördes Akhisar Minibüs Seferleri
Gördes Salihli Minibüs Seferleri Gördes Salihli Minibüs Seferleri
Zenka Baklavaci Üretim Zenka Baklavaci Üretim
Zenka Baklavaci Gölcük Şubesi Zenka Baklavaci Gölcük Şubesi
Zenka Baklavaci İzmit Çarşı Şubesi Zenka Baklavaci İzmit Çarşı Şubesi