All for Joomla All for Webmasters

En Popüler

Adana Havalimanı'dan Osmaniye Servis Osmaniye den Adana Havalimanı'a Servis

Bozova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

TanıtımFavorilere Ekle
0.00 (0 Yorum)

Firma Hakkinda

Şanlıurfa Bozova İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı(SYDV) 

Adres ve Telefon Bilgileri:

Gölbaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Özel İdare İş Hanı No:2 D:1
63850 Bozova/Şanlıurfa
 
Telefon: (0414) 711 65 42

Bozova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Şanlıurfa ili Bozova ilçesin de yer almaktadır Vakıflar ve Dernekler

sektörlerinde faaliyet göstermektedir.nasıl ulaşabileceğinizi

haritamızda ve Yol tarifini tıklayabilir veya haritadaki konumunu

görebilir veya 0414 711 65 42 telefon numaralarından

Bozova SYDV'ye ulaşabilirsiniz.

BOZOVA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (SYDV)

UYGULAMA YÖNERGESİ     

  AMAÇ           : 

MADDE        1- Bu yönetmelik , 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı

Teşvik Kanununa göre kurulmuş olan Uzundere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gelirlerinin;

  Kanununun 2. Maddesi ile Vakıf  Senedinin 3. Maddesindeki amaçlar doğrultusunda,

sosyal güvenlikten mahrum, fakir ve muhtaç vatandaşlara yardım dağıtımının

esasları ile diğer hususları tespit etmek için düzenlenmiştir.   

  KAPSAM      : 

MADDE 2- Vakfın Faaliyetleri sadece Uzundere İlçe Merkezi ve Mahallelerini içine alacaktır.

İlçe sınırlarında ikamet edenler vakıftan yararlanabilirler.   

  VAKFIN ORGANLARI    :            

  MADDE 3- Vakıf Organları   

 a)      Vakıf Başkanı 

 b)      Mütevelli Heyeti'dir   

 a)      Vakıf Başkanı      : vakfın Mütevelli Heyetinin Başkanı Mülki İdare Amiridir. 

b)      Mütevelli Heyeti  : Belediye Başkanı, Malmüdürü, Milli Eğitim Müdürü,

Sağlık Grup Başkanı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü,Müftü

ile her faaliyet dönemi için muhtarların kendi aralarından seçecekleri 2 muhtar üye,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının seçeceği 2 üye ve

ilçede yardım amaçlı faaliyet gösteren Sivil Toplum kuruluşlarının

kendi aralarından seçeceği 1 üye olmak üzere toplam 12 kişi Vakfın Mütevelli Heyetini teşkil eder.   

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ       : 

MADDE 4- Mütevelli Heyeti Vakfı yönetim ve temsile yetkili organdır.

Bu sebeple Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için gereken tedbir

ve kararları almaya yetkili ve görevlidir. Mütevelli

Heyeti ayrıca aşağıda belirtilen işleri de yapmak ve uygulamak görev ve yetkisine sahiptir. 

a)      Görev alanı içerisinde fakrü zarurete düşmüş ve muhtaç durumda olan kişilerin ve Envanterini Hazırlamak. 

b)      Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim

imkanı sağlanması halinde topluma faydalı Hale getirilecek,

üretken duruma geçirilebilecek kişilerin müracaatlarını değerlendirmek,

onlara gerekli yardımı yapmak ve yardım sonrası takip etmek. 

 c)      Bu kişilerin sağlık ve tedavi giderlerini karşılamak ve bunun için sağlık kuruluşları ile işbirliği yapmak. 

d)     Mahalli şartlara uygun olarak,  Vakıf Gelirlerinin dağıtımının usul ve esasları ile yardım miktarlarını tespit etmek. 

e)      Bilanço, gelir-gider hesabı, çalışma raporu, bütçe ve yıllık programları hazırlamak. 

f)       Vakıf işlerinde uygulanacak prensipleri tespit etmek ve Vakfın amacına ulaşabilmesi için gerekli Kararları almak. 

g)      Vakfın amacına ulaşabilmesini sağlamak üzere bağış yapılmasını teşvik etmek

ve bunları kabul etmek, Vakfa menkul, gayrimenkul mal almak ve satmak,

bunları işletmek ve mevcut gelirin artması hususunda her nevi kararları almak. 

 h)      Vakıf personel ihtiyacı ve kadrosu tespit ve tayin etmek, bunlara

ödenecek ücretleri belirlemek ve gerektiğinde iş akdi ve ilgili mevzuattaki sebeplere binaen görevlerine son vermek.             

i)Vakfın amacının gerçekleşmesi için sağlık ve sosyal yardım tesisleri kurmak, işletmek ve işlettirmek                 

VAKIF MÜDÜRÜ-VAKIF SEKRETERİ-SAYMANI :             

MADDE 5- Vakıf Müdürü-Vakıf Saymanı-Sekreteri Vakfın iş ve işlemlerini ilgili mevzuat,

genelge ve emirler çerçevesinde yürüten ve yılda bir yapılan iş akdiyle çalışan birinci derecede sorumlu 

Vakıf Müdürü- Vakıf Saymanı-Sekreteridir.             

Vakıf Müdürü-Vakıf Saymanı-Vakıf  Sekreteri diğer personelin 1. Amiridir.             

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTISI                   :             

MADDE 6- Mütevelli Heyeti çoğunlukla (En az çoğunluk 7 kişi olması gerekir )

toplanır ve çoğunlukla (En az 4 oyla) karar alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki sayılır.               

MADDE 7- Vakıf Mütevelli Heyetinin toplantı gün,

yer ve saati ayında tespit edilebilir. Heyet her zaman Başkanın daveti üzerine toplanır.               

GENEL ESASLAR :             

MADDE 8- Yardımın amacı işsizlik sigorta değildir. Yardımın cinsini,

şeklini, miktarını ve sürekliliğini tayin eden kişinin çalışabilmesine

rağmen kurtulamadığı fakru zaruretten kurtulması,

üretken hale geçirebilmesi; çeşitli nedenlerle çalışmayacak

durumda olan muhtaçların korunması ve eğitim-öğretim imkanı sağlanmasıdır.               

MADDE 9- Vakıf, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak

için muhtaç olanlara, ayni ve nakdi yardım yapılabileceği

gibi sağlık ve sosyal yardım tesisleri kurup işletebilir,

denetimi altında işlettirebilir, sağlık kuruluşlarından

protokol yoluyla hizmet alabilir.               

MADDE 10- Bir yanlış beyanın tespiti ortaya çıkmadıkça,

yardımların geriye alınması söz konusu değildir.             

MADDE 11- İstisnalar hariç yardım talep edeceklerin,

Vakfın kurulduğu ilçe hudutları içinde ikamet etmeleri esastır.

Özellik arz eden veya acil hallerde Mütevelli Heyetçe belirlenen

limitler dahilinde Vakıf Başkanı bu kayıtlara bağlı olmadan yardım kararı alabilir.               

MADDE 12- Yardımın miktarında ihtiyacın karşılanması esastır.

Bu konudaki hudut Vakfın imkan durumudur.               

MADDE 13- Aklen malül olup, herhangi bir tedavi kurumuna alınmamış

olanlarla, küçüklere veli, vasi yada kayyumu aracılığı veya

Heyet'in takdir edeceği bir kişi aracılığı ile yardım yapılabilir.               

MADDE 14- Vakfın yardımlarından yararlanmada aksi tespit

oluncaya kadar şahsi beyan esastır.               

MADDE 15- Aynı aileden birden fazla kişinin 2022 Sayılı

Kanundan yararlanması halinde bunlardan yalnızca birine yardım yapılır.               

MADDE 16- Bir aileden birden fazla müracaat olması

halinde kime yada kimlere yardım yapılacağı Mütevelli Heyetinin takdirine bağlıdır.               

MADDE 17- Vakıf yardımlarından yararlanmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. 

 a)      Çeşitli nedenlerle fakru zaruret içinde muhtaç durumda bulunmak. 

 b)      Kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak. 

c)      2022 Sayılı Kanun'dan yararlanmakla birlikte fakru zaruret ve muhtaçlık durumu devam etmekte olmak. 

d)     Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin,

Tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçleri kurumca karşılanmamış olmak.                              

MÜRACAAT ŞEKLİ                     :             

MADDE 18- Vakıf Senedinin 3.Maddesinde belirtilen ve diğer yardım almak isteyen kişiler 

Vakıf Başkanlığına bir dilekçe ile başvuracaklardır.             

Sadece kendi mahallelerinde ikamet eden şahıslarla sınırlı olmak şartıyla

muhtarlar veya muhtaç kişilerin komşuları da müracaat edebilirler.               

Okuma yazma bilmeyen yada ama olan kişiler adına velisi yada

en yakın akrabası; mahkumlar ve mahcurlar hakkında vasiler

tarafından başvuru formu doldurulur. Form bilgilerinden  dolduran sorumludur.               

Müracaatlar form dilekçe (Ek 1) ile yapılacak ve buna sadece kimlik fotokopisi  eklenecektir.               

Normal dilekçe ile yapılan müracaatlar ve okuma-yazma

bilmeyenlerin başvuruları Vakıf idari personelince form dilekçeye aktarılır.                  

Başkaları tarafından yapılacak müracaatlarda muhtaç

kişinin açık adresinin gösterilmesi yeterlidir.

Diğer bilgi ve belgeler Vakıf görevlilerince vatandaşın onurunu kırmayacak şekilde ve topluma 

hissettirilmeden temin edilecektir.               

MÜRACAAT TAHKİKİ   :             

MADDE 19- Önemli olan husus fakir ve muhtaç durumda olan şahısların tespitidir.

Tahkikatlar çok gizli ve güvenilir olmalıdır. Müracaatların tahkikatından emniyet,

  jandarma, muhtar ve diğer kişilerden yararlanılabilir. Gerekli görülürse Tapu,

Maliye Maliye ve Belediyeden araştırma  yapılabilir. Ayrıca tahkikata

görevlendirilmek üzere halk içinden dürüstlüğü ile temayüz etmiş bazı kişiler temsilci olarak seçilebilir.              

Mütevelli Heyet Üyeleri ile yeminli temsilcilerin tahkik ile ilgili olarak yapacakları zorunlu giderler Vakıfça ödenir.               

Tahkikatların şekli müracaatçının durumu ve talebin mahiyetine göre değişebilir.

Tahkikatlarda müracaatçının gelir ve sosyal durumu, maddi varlığı,

2022sayılı kanundan faydalanıp faydalanmadığı,

Sosyal güvencesi olup olmadığı, ailedeki fert sayısı,

geçim kaynakları ve muhtaçlık derecesi onurunu kırmayacak şekilde ve topluma hissettirmeden tespit edilir.              

  DEĞERLENDİRME                      :             

MADDE 20- Tahkikat sonuçları ve müracaatlar Mütevelli Heyetince değerlendirmeye alınır.

Mütevelli Heyeti talep kabul edilmişse 21. Maddedeki yardım şekillerinden hangisine

 göre işlem yapılacağına karar verir. Değerlendirme ve tespitlere itiraz halinde,

heyet kendi üyelerine yeniden tahkikat yaptırır ve varılan sonuca göre kesin kararını verir.               

Değerlendirme toplantısı liste ile yapılır,alınan kararlar özet olarak imza altına alınır.               

HAK SAHİPLERİ             :             

MADDE 21-  Mütevelli Heyeti tarafından kendilerine vakıftan yardım verilmesini karar verilen şahıslara hak sahibi denir.              

Hak sahipleri sırayla bir deftere kaydedilir. Ayrıca her hak sahibi için bir dosya açılır. Hak sahibi ile ilgili her şey bu dosyada saklanır.                  

  KODLAMA          :             

MADDE-22 Hak sahipleri defterdeki genel numaradan her mahalle ve köy için ayrı bir kod numarası verilir.

Hak sahipleri ise bulundukları mahalle ve köyde ayrı bir sıra numarası alırlar.

Bu üç numara hak sahibinin sicilini oluşturur.              

Kodlama mahalle ve köy kodu başta olmak üzere mahalle veya

köyde aldığı sıra numarası ve en sonda genel numara şeklinde yapılır.               Ö

rnek: Beşeylül Mahallesinin kodu  (11) olsun, bu mahallede hak sahibi olan A (25.)

sırayı işgal ediyor ve genel hak sahipleri defterindeki numarası (305) ise kod numarası (11-25-305) olacaktır.

Bu numara hem hak sahipleri defterine hem A'nın dosyasına işaret edilecektir.               

YARDIM ŞEKİLLERİ     :             

MADDE 23- Vakıftan yapılacak yardımın şekilleri yardımın mahiyetine ve ihtiyaca göre değişebilir. Bunlar;             

a)Sürekli Yardım    : Sosyal Güvenlik hakkını kazanamadan ölen köylü, işçi ve memur gibi çalışanların

geride kalan eş ve çocukları ile hiçbir geliri bulunmayan, çalışamayacak durumdaki yaşlı, güçsüz,

kimsesiz hasta ve sakat durumdaki fakir ve muhtaçlara sürekli yardım yapılabilir.

Bunların durumları zaman zaman gözden geçirilir. Sürekli yardım alanların

diğer yardım çeşitlerinden de yararlandırılması Mütevelli Heyeti kararına bağlıdır.             

b)Ayni Yardımlar     : Geliri olmakla beraber fakruzaruret bulunanlara yiyecek,

giyecek ve yakacak ihtiyaçlarının temini için yapılacak ayni yardımlar.             

c)Sağlık Yardımı        : GSS kapsamında  Sosyal Güvenlik kuruluşlarına tabi olsa da özürlü vatandaşlar

ve 2022 Sayılı Kanun kapsamında yapılamayan sağlık yardımları ile benzer acil yardımlardır.             

d)Geçici Yardım          :Tedavi masraflarını karşılayamayan hastaların tedavisi, çok kabiliyetli

ve başarılı olduğu halde eğitim imkanlarını maddi zorlukları nedeniyle sürdüremeyen

akıllı ve çalışkan çocukların okutulması, kötü yola düşmüş ancak küçük bir yardımla

topluma kazandırılacak kişilere, sakat ve eski yükümlülere sahip çıkılması

ve benzeri haller nedeniyle yapılan yardımdır.            

Eğitim ve öğretim yardımı yapılacak kişilerin seçimi aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak Vakıf Mütevelli Heyetince yapılır.  

-          Eğitim ve Öğretim yardımı sağlanması halinde, topluma faydalı

hale getirebilecek özelliği taşıyanlar.

-          Zeki ve üstün başarılı, özel dallarda kabiliyetli olup, ailesi fakruzaruret

içinde bulunmasından dolayı okullara gönderilemeyenler.

-          Çok zeki olduğu halde köyünde veya gidip gelebileceği yerde okul bulunmayan,

ailesinin fakruzaruret içinde bulunmasından dolayı okuma imkanı sağlanamayanlar.

-          Üniversite sınavlarında üstün başarı gösterdiği halde maddi destek olmadan kaydını yaptıramayacak olanlar.

-          Yüksek öğretimde başarılı olduğu bir öğrenci olduğu halde

maddi desteğe ihtiyacı olanlar.   

  e)İş Kurma Yardımı: Çeşitli sebeplerle kötü yola ve zor

duruma düşmüş kişilerle mahkumiyetini tamamlayarak toplum

hayatına geri dönmüş kişilerin yeniden topluma kazandırılması için yapılan yardımlardır. 

   Bu yardımlar, ayrı ayrı değerlendirme yapılarak verilir.

Müracaat eden kişilere iş kurma yanında beceri eğitimi ile

iş temini de yardımın kapsamı içindedir.   

  f)Diğer Yardımlar:  Bu yönergede yer almayan ve Mütevelli

Heyeti Tarafından yapılan değerlendirme sonucu ortaya çıkan yardımlardır.

Her değerlendirme için yapılan yardımın şekli ve miktarı Mütevelli Heyetince tespit edilir.       

GAYRİ ŞAHSİ YARDIM VE GELİR ARTTIRICI FAALİYETLER   

MADDE 24- Vakıf, durumları iş bu yönergeye uyanlar için,

aşevleri, öğrenci yurtları ve misafirhane çalıştırabilir,

bu amaçla özel sektörle ortaklık ve işbirliği kurabilir.             

Vakıf gelirlerini nemalandırmak, üretken duruma geçirmek

istediği muhtaç kişiler için istihdam yaratmak,

iş kurmalarına yardımcı olduğu kişilerin ürettikleri

malları pazarlamak için ortaklıklar kurabilir.Kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir.   

  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER   MADDE 25- Toplantı yapılamadığ

ı zamanlarda Başkanlıkça yapılabilecek harcamaların  limiti her yıl Ocak ayında tespit edilir.   

  MADDE 26- Personel İstihdamı çalışma usul ve esasları ile

sicil durumları yönetmelikle düzenlenebilir, özel yönetmelik

düzenlenmediği taktirde disiplin bakımından hizmet akdi

hükümleri ile 657 Sayılı Kanunun 125. Maddesinin

A, B, E Fıkraları uygulanır. Gerekli hallerde aynı kanunun 137. Maddesi de uygulanabilir.   

  MADDE 27- Vakıf Bürosunca:   a)      Gelen-Giden evrak defteri.

b)      Hak Sahipleri defteri c)      Toplantı Karar Özetleri Defteri. d)   

  Karar Defteri. e)      Demirbaş Defteri. f)       Defter-i Kebir g)     

Yevmiye Defteri tutulur. Yeni bir adla defter açılması

Mütevelli Heyetince Kararlaştırılır. Bilgisayar ortamına geçildiğinde defterler ayrıca gözden geçirilir.   

  MADDE 28- Hesap işleri genel muhasebe esasına göre tutulur.   

  MADDE 29- Vakıf Yardımlarından yararlanmak için yalan beyanda

bulunduğunun tespiti halinde kişiler hakkında idari ve cezai soruşturma açılır ve bir daha yardım yapılmaz.   

  MADDE 30- Bu yönergede öngörülmeyen hususlarda Mütevelli Heyetinin taktirine göre karar verilir.   

  MADDE 31- Bu Yönergeyi başkan ve mütevelli Heyeti yürütür.   

  MADDE 32- Bu yönerge Mütevelli Heyetince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.       

Kaynak:http://www.bozova.gov.tr/sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi1

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı


BOZOVA KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

GIDA YARDIMI

1. SYDV Hane Başvuru Formu (ilk defa başvuruluyorsa)

2. Sorgu İzin/İzinleri Formu

 

15 GÜN

2

YAKACAK YARDIMI

1. SYDV Hane Başvuru Formu (ilk defa başvuruluyorsa)

2. Sorgu İzin/İzinleri Formu

Yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurular yakacak yardımı teslimi, TKİ'nin vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.

15 GÜN

3

BARINMA YARDIMLARI (KİRA/YENİ EV YAPIMI)

1 .SYDV Hane Başvuru Formu (ilk defa başvuruluyorsa)

2. 2. Sorgu İzin/İzinleri Formu

 

15 GÜN

4

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI(Bir Defaya Mahsus Para/Periyodik/Nakit)

 

1. SYDV Hane Başvuru Formu(İlk defa Başvuruluyorsa)

2. Sorgu İzin/İzinleri Formu

 

15 GÜN

5

EĞİTİM YARDIMLARI

1 .SYDV Başvuru Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2. Sorgu İzin/İzinleri Formu

 

15 GÜN

6

ŞARTLI EĞİTİM

YARDIMI

1.SYDV Hane Başvuru Formu (İlk defayapılan başvuruluyorsa)

2. Sorgu İzin/İzinleri Formu

 

 

15 GÜN

7

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

 

1.SYDV Şartlı Sağ. Yard. Baş. Formu(İlk defa başvuruluyorsa)

2. Sorgu İzin/İzinleri Formu

3.Çocuk/bebek izlem fişi

 

15 GÜN

8

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ

YARDIMLARI

1.SYDV Başvuru Formu(İlk defa başvuruluyorsa)

2. Sorgu İzin/İzinleri

 

15 GÜN

9

AFET DESTEKLERİ

(Deprem,Yangın,sel)

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa )

2.Başvuru Dilekçesi.

3. Sorgu İzin/İzinleri

4.Hasar Tespit raporu /Yangın Raporu vb .

5 GÜN

10

TERÖR ZARAR YARDIMI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(İlk defa başvuruluyorsa)

2.Başvuru dilekçesi

3. Sorgu İzin/İzinleri

4.Terör zararı tespit tutanağı

15 GÜN

11

PROJE DESTEKLERİ
(GELİR GETİRİCİPROJELER)

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(İlk defa başvuruluyorsa)

2.Proje Hazırlama Formatı

3.Proje Başvuru Formu

4.Başvuru yapan kişinin Kimlik Fotokopisi

5.Proje Yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge(Ustalık,kalfalık,diploma)

6. Sorgu İzin/İzinleri

Not:Proje Destek başvurularının uygunluğu MütevelliHeyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilir.

30 GÜN

12

PROJE DESTEKLER (GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ,İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ, SOSYAL HİZMET PROJELERİ)

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(İlk defa başvuruluyorsa)

2.Proje Hazırlama Formatı

3. Sorgu İzin/İzinleri Formu

Not:Proje Destek başvurularının uygunluğu MütevelliHeyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projelerdeğerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma veDayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN

13

5510 SAYILI GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KAPSAMINDA GELİR TESTİ TALEPLERİ

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(İlk defa başvuruluyorsa)

2. Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi Başvurusu ve beyanı

3. Sorgu İzin/İzinleri Formu

 

15 GÜN

 

14

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(İlk defa başvuruluyorsa)

2. Sorgu İzin/İzinleri Formu

 

15 GÜN

15

MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(İlk defa başvuruluyorsa)

3. Sorgu İzin/İzinleri Formu

 

15 GÜN

16

2022 ENGELLİ/ENGELLİ YAKINI VE YAŞLILIK AYLIĞI/YARDIMI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu(İlk defa başvuruluyorsa)

3. Sorgu İzin/İzinleri Formu

15 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,

eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede

tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının

tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeriİkinci Müracaat Yeri:

İsim :Veysel CAN İsim :Recep ÖZTÜRK
Unvan :Vakıf Müdürü Unvan :Kaymakam

Adres : Adres:

Tel. :711 58 89 Tel. :711 50 05

Faks :711 65 42Faks:711 50 05

e-Posta : e-Posta :

Kaynak:http://www.bozova.gov.tr/sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi

Hemen Ara

Yol Tarifi İçin Tıklayınız

İlgili Aramalar:

bozova sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
şanlıurfa bozova sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
bozova sydv müdürü,
Sosyal-yardimlasma VAKFI İletişim,
Şanlıurfa Bozova Sosyal yardimlasma Vakfı telefon numarası,
Bozova KAYMAKAMLIĞI,
Bozova KAYMAKAMLIĞI korucu ALIMI SONUÇLARI,
Bozova Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı,
Bozova kaymakamlığı logo,
Şanlıurfa Bozova Sosyal yardimlasma Vakfı telefon numarası,
Sosyal-yardimlasma VAKFI İletişim,
Bozova korucu alımı 2020,
BOZOVA KAYMAKAMLIĞI,
Bozova Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı,
Bozova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV),
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bozova,

Şanlıurfa Bozova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV),
Bozova Sydv,
Bozova,
Bozova kaymakamlığı,
Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı nedir,
Sosyal-yardimlasma VAKFI İletişim,
Bozova Kaymakamlık Duyuru,
Karaköprü Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı,
Bozova Kaymakamlığı,
Bozova sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
Bozova Kaymakamlık Duyuru,
Bozova Kaymakamlığı,
Bozova SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı,
Şanlıurfa Bozova Kaymakamlığı korucu alımı,
Bozova sayfası,
Bozova Kaymakamlığı korucu alımı ne zaman başlıyor 2019,
Bozova İşçi alımı,
Bozova Çadır kent kadro Listesi,
Bozova Kaymakamlığı korucu alımı ne zaman başlıyor 2020,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV),
Sosyal-yardimlasma Vakfı,
Bozova SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı iletişim,
Bozova Kaymakamlığı duyurular,
Sosyal-yardimlasma Vakfı,
Bozova haber,
Bozova meb,
Bozova devlet hastanesi,
Bozova dernekleri,
Bozova belediyesi,
Bozova müftülüğü,
Bozova mal müdürlüğü,
Bozova köyleri,
Bozova Emniyet,
Bozova sydv memur alımı,
Bozova sydv iletişim,
Bozova sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
Bozova sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Bozova sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı telefon,
Bozova sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı adresi,
şanlıurfa Ceylanpinar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Bozova sosyal yardımlaşma vakfı iletişim,
Bozova İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı,
Bozova kaymakamligi,
Sosyal-yardimlasma VAKFI İletişim,
Bozova NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ,
Bozova Kaymakamlığı korucu alımı,
Bozova Malmüdürlüğü,
Bozova SOSYAL yardımlaşma Vakfı iletişim,
Harran SYDV,
harran sydv iletişim,
şanlıurfa harran sydv personel alımı,
İlçe SYDV Müdürlüğü,
Şanlıurfa Harran SYDV,
harran sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tel,
şanlıurfa harran sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
harran sosyal yardımlaşma vakfı,
Harran Kaymakamlığı,
Şanlıurfa Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı personel alımı,
Şanlıurfa Harran Sosyal yardimlasma Vakfı telefon numarası,
Harran vakfı şanlıurfa merkez/şanlıurfa,
Şanlıurfa Sosyal yardimlasma ve DAYANIŞMA Vakfı Yardım sorgulama,
Harran Sosyal yardımlaşma Vakfı personel Alımı,
Şanlıurfa Harran Belediyesi Sosyal yardımlaşma,
Şanlıurfa Harran Sosyal yardimlasma Vakfı İletişim,
Şanlıurfa Yardım Başvurusu,
Harran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü,
Harran sosyal yardimlasma ve dayanisma vakfi,
Harran sosyal yardimlasma ve dayanışma vakfı şanlıurfa Harran /şanlıurfa,
şanlıurfa Harran sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
şanlıurfa Harran sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Harran sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
şanlıurfa eyyübiye sosyal yardımlaşma vakfı iletişim,
şanlıurfa karaköprü sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
Şanlıurfa eyyübiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV),
Harran Sosyal yardımlaşma numarası,
Harran SYDV iletişim,
Harran İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı,
eyyübiye sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
şanlıurfa hilvan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
şanlıurfa sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
şanlıurfa sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nerede,
şanlıurfa sosyal yardimlasma ve dayanişma vakfı yardım sorgulama,
şanlıurfa sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru kayıt formu,
şanlıurfa sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı,
şanlıurfa sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iş başvurusu,
şanlıurfa sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı eyyübiye,
urfa sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
şanlıurfa karaköprü sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı adresi,
şanlıurfa bozova sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
şanlıurfa birecik sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
şanlıurfa eyyübiye sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
eyyubiye sosyal yardimlasma ve dayanışma vakfı şanlıurfa merkez/şanlıurfa,
şanlıurfa haliliye sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
şanlıurfa haliliye sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
şanlıurfa hilvan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
şanlıurfa harran sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
şanlıurfa valiliği halfeti kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
haliliye sosyal yardimlasma ve dayanisma vakfi şanlıurfa merkez/şanlıurfa,
haliliye sosyal yardimlasma ve dayanisma vakfi 63040 şanlıurfa merkez/şanlıurfa,
şanlıurfa haliliye sosyal yardımlaşma vakfı,
şanlıurfa karaköprü sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
siverek ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı siverek/şanlıurfa,
şanlıurfa karaköprü sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
şanlıurfa merkez sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
şanlıurfa sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardım sorgulama,
şanlıurfa siverek sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
şanlıurfa sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı şanlıurfa merkez/şanlıurfa,
şanlıurfa viranşehir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
viranşehir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
1972'liler sosyal yardimlaşma ve dayanişma vakfi (72 liler vakfi),
e devlet sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 1,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 1000 tl yardım,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 15000 kredi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 2022 maaş sorgulama,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 2022 maaşları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 2022,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 3294 sayılı kanun,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 65 yaş aylığı başvuru formu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 65 yaş aylığı dilekçe örneği,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 65 yaş aylığı ne kadar,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 65 yaş aylığı sorgulama,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı adres,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı amacı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başkanlığı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru formu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru kayıt formu doldurulmuş örneği,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru kayıt formu ek-1,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru sonucu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs 2020,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs başvuru formu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs başvuru sonuçları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs başvurusu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs dilekçesi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs sonuçları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu 2017,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu 2018,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu 2019,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu ne kadar,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu ne zaman verilecek,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çağrı merkezi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çalışma saatleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çoçuk parası,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çoçuk yardım sorgulama,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çoçuk yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı destekleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı devlete mi bağlı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı dilekçe örneği,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı dilekçe örnekleri,

Adresi,Haritadaki Yeri

Şanlıurfa/Bozova, Şanlıurfa
Gölbaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Özel İdare İş Hanı No:2 D:1, 63850 Bozova/Şanlıurfa

Puan

Fiyat
Ürün Durumu
Gönderi

Öne Çıkan Firmalar

Helin Eczanesi
Osmaniye Ensar Giyim

OSMANİYE ENSAR GİYİM

Giyim/Tekstil

Ayrıntıları Gör

Gölmarmara salihli Minibüs Seferleri
Gölmarmara Saruhanlı Minibüs Seferleri
Gölmarmara Akhisar Minibüs Seferleri
Gölmarmara İzmir Minibüs Seferleri
Gölmarmara Manisa Minibüs Seferleri
Sakarya Taraklı İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Sakarya Söğütlü İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Sakarya Serdivan İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Gölmarmara salihli Minibüs Seferleri Gölmarmara salihli Minibüs Seferleri
Gölmarmara Saruhanlı Minibüs Seferleri Gölmarmara Saruhanlı Minibüs Seferleri
Gölmarmara Akhisar Minibüs Seferleri Gölmarmara Akhisar Minibüs Seferleri
Gölmarmara İzmir Minibüs Seferleri Gölmarmara İzmir Minibüs Seferleri
Gölmarmara Manisa Minibüs Seferleri Gölmarmara Manisa Minibüs Seferleri
Sakarya Taraklı İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Sakarya Taraklı İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Sakarya Söğütlü İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Sakarya Söğütlü İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Sakarya Serdivan İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Sakarya Serdivan İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)